کنکرسیون ساختاری رسوبی است که بر اثر تجمع کانیها بشکل تخم مرغی یا کروی ایجاد میشود تجمع کانیهای تشکیل دهنده بصورت متحدالمرکز و لایه ای است که با مرکزیت یک هسته که شامل ذرات تخریبی سنگها، فسیلها، کانیهای درشت تر و یا خرده های صدف باشد. این ساختها در سنگهایی مانند شیل، سیلتستون و ماسه سنگ یافت میشود. کنکرسیونها در اندازه های متفاوت و سختی های گوناگون وجود دارند و کانیهایی مانند کلسیت، اکسیدهای آهن (هماتیت، گوتیت) سیلیس، دلومیت، آنکریت، سیدریت، باریت، پیریت و ژیپس است.
   کنکرسیونهای ثانویه در نتیجه هوازدگی در سنگهای رسوبی ایجاد میشود.

از ویژگی های سازند سنگانه وجود کنکرسیون های سپتا و کون این کون Cone _ in_ Cone است که در اندازه های متفاوت در افق های سازند مزبور به چشم می خورد . در بعضی موارد کنکرسیون های مذکور واجد هسته ای از آمونیت است

A concretion is a hard, compact mass of sedimentary rock formed by the precipitation of mineral cement within the spaces between the sediment grains. Concretions are often ovoid or spherical in shape, although irregular shapes also occur. The word 'concretion' is derived from the Latin con meaning 'together' and crescere meaning 'to grow'. Concretions form within layers of sedimentary strata that have already been deposited. They usually form early in the burial history of the sediment, before the rest of the sediment is hardened into rock. This concretionary cement often makes the concretion harder and more resistant to weathering than the host stratum.

There is an important distinction to draw between concretions and nodules. Concretions are formed from mineral precipitation around some kind of nucleus while a nodule is a replacement body.

برای مشاهده بقیه عکس ها به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب ...