درخت شقه شده در اثر زلزله

اولین مطلبی که می خواهم بگذارم اتفاق جالبی است که در زلزله سال 76 بیرجند و قاین اتفاق افتاد یکی از مناظر جالبی که در این زلزله نظر ما را جلب کرد درختی بود که با عنایت گسل دو شقه شده بود . جالب بود که گسل دقیقا از مرکز این درخت رد شده بود و باعث شده بود درخت از وسط نصف گردد و دو قطعه بیش از ۱ متر از هم فاصله داشتند. پیرمردی محلی که برای نشان دادن درخت با ما آمده بود می گفت الله اکبر عجب زوری داره خدا  و یک نفر هم بخاطر همین زور خدا روی تنه شقه شده درخت نوشته بود الله اکبر. بهر صورت صحنه متفاوتی بود.

نکته جالب که در عکس نشان داده شده است درخت مویی (انگوری) است که دست در گردن درخت توت حلقه کرده بود و حتی پس از جدایش دو قطعه علیرغم فشار لحظه ای زیادی که تحمل کرده بود از هیچکدام از دو شقه درخت دل نکنده بود و پل ارتباطی شده بود بین دو شقه. 

عکس از آقای دکتر قاسمی

/ 1 نظر / 111 بازدید
بیرجندی

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی